Regulamin korzystania z Serwisu watch-tv.pl


Regulamin

I. Wstęp
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu internetowego watch-tv.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu watch-tv.pl.

II. Definicje
Administrator - właściciel Serwisu watch-tv.pl,
Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.watch-tv.pl
Użytkownik - osoba zarejestrowana w Serwisie watch-tv.pl
Konto - miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzić, modyfikować oraz usunąć swoje dane i inne dodatkowe informacje o sobie. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

III. Zasady ogólne
1. Użytkownik może:
a. Zmienić lub usunąć swoje dane za pomocą opcji Konta.
b. Dodawać nowe oraz komentować i oceniać istniejące już stacje telewizyjne w Serwisie.
c. Korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do innych - sprzecznych lub niewłaściwych - celów - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
a. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej
b. podejmowanie działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu
c. działanie na szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich
d. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)
e. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
4. Administrator może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika (na stałe lub tymczasowo), gdy Użytkownik nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu.
5. Administrator Serwisu może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika nie spełniające regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

IV. Rejestracja
1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
2. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adres e-mail, hasło, województwo zamieszkania, rok urodzenia oraz kod aktywujący Konto.
3. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i po zaakceptowaniu postanowień regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
4. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta.
5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego regulaminu i polityki prywatności Serwisu.

V. Konto
1. Posiadanie własnego Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
2. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego Konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika .
3. Użytkownik może usunąć swoje Konto w Serwisie.
4. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

VI. Postanowienia dodatkowe
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały zgłaszane przez Użytkowników oraz skutki ich zamieszczenia lub publikowania.
2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.


VII. Regulamin
1. Regulamin z dnia: 1 listopad 2012 roku.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany w treści Regulaminu.
3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 2, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.